Членуването в сдружението е доброволно. Член може да бъде всяко юридическо лице и всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
Всеки член на сдружението имат право:

1. Да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление.
4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;

Всеки член на сдружението е длъжен:

1. Да внася ежемесечно членския си внос;
2. Да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмено заявление до Управителния съвет, който го разглежда задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Използвайте страницата за контакти, за да се свържете с нас и да разберете как можете да станете член на сдружението.